Logo NOT Kalisz

Rada Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Kaliszu

ul. Zacisze 2 (dawniej Rumińskiego)
62-800 Kalisz
tel. +48 (62) 757 34 49
biuro@not.kalisz.pl

Polityka danych osobowych

Kontakt

Sekretariat:

Zespół Usług Technicznych:

Ośrodek Doskonalenia Kadr:

Centrum Innowacji NOT:

Oferta

Zespół Usług Technicznych NOT:

 • projekty budynków mieszkalnych /typowe i na indywidualne zamówienia/,
 • projekty garaży i budynków gospodarczych,
 • projekty obiektów dla rolnictwa,
 • adaptacje projektów typowych,
 • kompleksowa obsługa inwestycji i zastępstwo inwestycyjne,
 • uzyskiwanie decyzji administracyjnych,
 • kierowanie robotami i nadzory inwestorskie,
 • sporządzanie ekspertyz, opinii technicznych i doradztwo techniczne,
 • opracowywanie uproszczonych planów urządzania lasów,
 • opracowywanie audytów energetycznych,
 • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali,
 • kosztorysowanie robót, sporządzanie specyfikacji technicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • sprzedaż biuletynów SECOCENBUD oraz programów do projektowania i kosztorysowania,
 • przeprowadzanie kontroli okresowych budynków i budowli,
 • rzeczoznawstwo majątkowe i wycena składników majątku /nieruchomości, maszyny i urządzenia, elementy wyposażenia i inne/,
 • szacowanie szkód w uprawach i powstałych wskutek zdarzeń losowych,
 • sporządzanie opinii wraz z wycenami dla instytucji finansujących przedsięwzięcia,
 • pomiary szkodliwych czynników na stanowiskach pracy,
 • tłumaczenie instrukcji, tekstów technicznych i prawnych w językach obcych,
 • współpraca w zakresie budownictwa komunalnego,
 • promowanie i wdrażanie technologii proekologicznych, energooszczędnych i niekonwencjonalnych źródeł energii,
 • doradztwo kredytowe,
 • inne usługi techniczne według indywidualnych potrzeb.

Ośrodek Doskonalenia Kadr:

Szkolenia BHP okresowe:

 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • dla pracowników administracyjno – biurowych,
 • dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • dla służb BHP.

Kursy ochrony p/pożarowej i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kursy pedagogiczne - skierowane do osób prowadzących działalność gospodarczą, zatrudniających uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu.

Kurs nauki języka migowego - skierowany głównie do pracowników administracji samorządowych.

Kurs obsługi i konserwacji urządzeń poddozorowych UDT:

 • podestów ruchomych (wiszących, stacjonarnych, przewoźnych, przejezdnych, samojezdnych),
 • żurawi (przenośnych tzw. HDS-y), przewoźnych, stałych, samojezdnych, szynowych,
 • suwnic i cięgników – sterowanych z poziomu zerowego, sterowanych z kabiny, specjalnego przeznaczenia,
 • dźwigów (towarowych, szpitalnych, budowlanych),
 • wciągników, wciągarek i innych,
 • wózków jezdniowych (w tym specjalizowanych kat. I WJO o zmiennym wysięgu tzw. ładowarki teleskopowe lub z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem).

Kursy uprawniające do obsługi urządzeń energetycznych w grupach G1, G2, G3 w zakresie eksploatacji, dozoru oraz prac kontrolno – pomiarowych:

 • urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV i powyżej, zespołów prądotwórczych, urządzeń elektrotermicznych, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym – Grupa 1 (G1),
 • urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło, sieci i instalacji cieplnych: palacze CO, autoklawy, urządzenia wentylacji, klimatyzacji, urządzenia chłodnicze, piece przemysłowe pow. 50 kW, pompy, wentylatory i dmuchawy, sprężarki - Grupa 2 (G2),
 • urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających magazynujących i zużywających paliwa gazowe, urządzeń i instalacji gazowych do 5kPa i powyżej: kotły (piece) gazowe, odbiorniki paliw gazowych, gazociągi, punkty redukcyjne, stacje gazowe - Grupa 3 (G3).

Pobierz kartę uczestnictwa w szkoleniu

Ośrodek Innowacji NOT:

 • promowanie przedsięwzięć i technologii innowacyjnych,
 • opracowywanie opinii o innowacyjności,
 • ochrona praw własności intelektualnych,
 • opracowywanie deklaracji zgodności.

Administracja Domu Technika w Kaliszu:

 • dzierżawa powierzchni biurowych,
 • wynajem sal,
 • organizacja tematycznych seminariów, szkoleń i wykładów.