Logo NOT Kalisz

Rada Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Kaliszu

ul. Zacisze 2 (dawniej Rumińskiego)
62-800 Kalisz
tel. +48 (62) 757 34 49
biuro@not.kalisz.pl

Polityka danych osobowych

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu w skrócie: Rada FSNT-NOT w Kaliszu jest Terenową Jednostką Organizacyjną Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Warszawie w skrócie: FSNT-NOT w Warszawie, działająca na terenie Południowej Wielkopolski.

§ 2

Rada FSNT-NOT w Kaliszu posiada osobowość prawną.

§ 3

Terenem działalności Rady FSNT-NOT w Kaliszu jest część województwa wielkopolskiego obejmującego miasto na prawach powiatu Kalisz, powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski, część województwa łódzkiego obejmującego teren powiatu wieruszowskiego, a także część województwa dolnośląskiego powiatu oleśnickiego obejmującego miasto i gminę Syców, miasto i gminę Międzybórz i gminę Działdowa Kłoda.

§ 4

Godłem Rady FSNT-NOT w Kaliszu jest stylizowane koło zębate o 10 zębach z umieszczonym w środku napisem NOT.

§ 5

Siedzibą Rady FSNT-NOT w Kaliszu jest miasto Kalisz.

§ 6

W ramach Rady FSNT-NOT w Kaliszu mogą działać powiatowe, miejskie, gminne lub zakładowe Ośrodki Rady FSNT-NOT w Kaliszu tam gdzie działają co najmniej trzy stowarzyszenia naukowo-techniczne, zwane dalej „Ośrodki Rady FSNT- NOT w Kaliszu”.

§ 7

Rada FSNT-NOT w Kaliszu działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Statutu FSNT-NOT w Polsce.

II. CELE RADY FSNT NOT W KALISZU I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

§ 8

Celem Rady FSNT-NOT w Kaliszu jest:

 1. współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się stowarzyszeń członkowskich w realizacji ich zadań, zainteresowań i potrzeb,
 2. obrona interesów członków oraz wspomaganie organizacyjne i materialne ich statutowych działań, wpływanie na rozwój techniki, nauki i gospodarki,
 3. zabieganie o wyższy status inżyniera i technika oraz ochrona ich pozycji zawodowej.

§ 9

Rada FSNT-NOT w Kaliszu realizuje cele określone w paragrafie 8, w szczególności przez:

 1. reprezentowanie SNT z ich upoważnienia,
 2. prezentowanie wspólnych poglądów i problemów w zakresie kierunków rozwoju techniki, nauki i gospodarki,
 3. organizowanie między stowarzyszeniowych imprez technicznych i kulturalnych,
 4. współpracę z zagranicznymi stowarzyszeniami oraz organizacjami technicznymi, naukowymi i gospodarczymi,
 5. prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i informacyjnej oraz sprawowanie opieki nad zabytkami kultury technicznej,
 6. zakładanie i prowadzenie domów i klubów technika oraz domów pracy twórczej,
 7. prowadzenie działalności gospodarczej. Przedmiot działalności gospodarczej obejmuje: (tabela przedmiotu działalności gospodarczej dostępna w pełnej wersji statutu do pobrania poniżej)
 8. współpracę z władzami administracji rządowej i samorządowej,
 9. przeznaczanie dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej na cele statutowe.

pobierz pełną treść statutu w formacie PDF