Powrót do strony NOT Kalisz

Przetarg nieograniczony na sprzedaż
Domu Technika w Kaliszu

ZARZĄD RADY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO TECHNICZNYCH
NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ W KALISZU

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
Dom Technika NOT w Kaliszu przy ul. Rumińskiego 2

w skład której wchodzą działki nr: 88/1; 105/1; 106/1; 75/2 o łącznej powierzchni 0,4122 ha, budynek administracyjno-biurowy Dom Technika o powierzchni zabudowy 735,5 m2, powierzchni użytkowej 2.137 m2 i kubaturze 9.620 m3, parking utwardzony o powierzchni 570 m2 dla których Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod nr KZ1A/00034435/3.

»Charakterystyka nieruchomości [PDF]
»Warunki udziału [PDF]

Cena wywoławcza nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wynosi 4.600.000,00 PLN
(słownie: cztery miliony sześćset tysięcy złotych)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zaoferowanie ceny zakupu nie niższej niż cena wywoławcza, oraz wniesienie wadium na 3 dni przed terminem otwarcia ofert, w wysokości 100.000,00 złotych. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu pieniędzy na konto lub w kasie sprzedającego.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG Dom Technika NOT-Kalisz" należy składać w sekretariacie Biura Rady Federacji SNT NOT w Kaliszu przy ul. Rumińskiego 2, do dnia 20 grudnia 2012 roku do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2012 roku o godz. 12:15 w siedzibie Biura Rady Federacji SNT NOT w Kaliszu.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży, warunków udziału w przetargu oraz możliwości oględzin nieruchomości udzielane są w sekretariacie Biura Zarządu Rady Federacji SNT NOT pod nr tel. 062 757 34 49 lub na stronie internetowej www.not.kalisz.pl

Zarząd Rady Federacji SNT NOT w Kaliszu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.